logo
logo bip
Geolog Powiatowy

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione wymagania

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

 1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
 2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Do wniosku dołącza się:

 1. dowody uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł za udzielenie koncesji,  uiszcza się ją na nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Koninie lub bezpośrednio w kasie organu podatkowego. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 2. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 3. dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 4. dowód potwierdzenia danych odnośnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
 6. mapę sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: ....... z  wykazami współrzędnych obszaru i  terenu górniczego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych wraz z orientacją w skali 1:100 000 z lokalizacją  projektowanego  obszaru i terenu górniczego- komplet opracowany w 5 egzemplarzach przez geologa z uprawnieniami; współrzędne punktów załamania granic projektowanych obszarów górniczych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247), należy podawać w obowiązującym w Polsce państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000" lub „PL-1992”,
 7. natomiast w przypadku wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), w zakresie wykazania, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedstawić:
  1. aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  2. jeśli przedsiębiorca działa jako spółka prawa handlowego - umowę spółki wraz z ewentualnymi aneksami,
  3. REGON, NIP, nazwę (firmę) przedsiębiorcy.

Opłata skarbowa:

Udzielenie koncesji podlega opłacie skarbowej w wys.616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), uiszcza się ją na nr konta: Urząd Miejski w Koninie Getin Bank 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 lub bezpośrednio w kasie organu podatkowego. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Podstawa prawna:

Dział III, Rozdział 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).

Udzielenie koncesji wymaga opinii Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uzgodnienia z właściwym wójtem/burmistrzem.

Termin realizacji:

Czas realizacji usługi - terminy z Kodeksu postępowania administracyjnego 1-2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Informacja o trybie odwoławczym - odwołanie od koncesji przysługuje stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Konińskiego.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Dydak - Geolog Powiatowy
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl
pok. 457, tel. +48 /63/ 240 33 06

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-21 14:01:19)
Lista wiadomości