logo
logo bip
Geolog Powiatowy

Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych

Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze

Podstawa prawna:

Dział V, Rozdział 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).

Projekt robót geologicznych określa w szczególności:

  1. cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
  2. rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
  3. harmonogram robót geologicznych;
  4. przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
  5. przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót oraz powinien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.1697 ze zm.).

Opłata skarbowa:

decyzja, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego podlega opłacie skarbowej w wys. 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), uiszcza się ją na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 lub bezpośrednio w kasie organu podatkowego. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Termin realizacji:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 1 - 2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji przysługuje stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Konińskiego.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Dydak - Geolog Powiatowy
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl
pok. 457, tel. +48 /63/ 240 33 06

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:10:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-21 14:02:13)
Lista wiadomości