logo
logo bip
Geolog Powiatowy

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
 1. dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,
 2. dokumentacji hydrogeologicznej, sporządzoną w celu:
  1. ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych,
  2. określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną działalnością,
 3. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzoną w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych.

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

4 egz. właściwej dokumentacji wraz z dokumentem w postaci elektronicznym

Informacje dodatkowe:

Każdy rodzaj dokumentacji musi być opracowany zgodnie z właściwym rozporządzeniem

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje uiszcza się opłatę skarbową wysokości 10 zł,  uiszcza się ją na nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 lub bezpośrednio w kasie organu podatkowego. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Podstawa prawna:

Dział V, Rozdział 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).

Jeżeli dokumentacja geologiczna, o której mowa nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się przepisy jak do zatwierdzenia dokumentacji.

Termin realizacji:

Czas realizacji usługi - terminy z Kodeksu postępowania administracyjnego 1-2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej dokumentację przysługuje stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Konińskiego.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Dydak - Geolog Powiatowy
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl
pok. 457, tel. +48 /63/ 240 33 06

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-21 14:01:41)
Lista wiadomości