logo
logo bip
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat

 Lp.

 Numer uchwały

 Data wydania

 Tytuł

Publikacja

 Uwagi

 1. XXVI/158/01 30.03.2001 UCHWAŁA Nr XXVI/158/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia nieruchomości z zasobu powiatowego
Opublikowano: Dz. Urz.Woj. Wlkp. Nr 102, poz. 2009 z dnia 20.08.2001 r.    
 2.  XXXIII/193/01  15.11.2001  UCHWAŁA Nr XXXIII/193/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 16, poz. 570 z dnia 04.02.2002 r.
 
 3.  XXXV/196/01  28.12.2001 UCHWAŁA Nr XXXV/196/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Konińskiego

Opubliowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29, poz. 917 z dnia 23.02.2002 r.

 
 4.   XXXV/200/01
 28.12.2001 UCHWAŁA Nr XXXV/200/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29, poz. 918 z dnia 23.02.2002 r.
 
 5.   XXXIX/219/02
 27.06.2002 UCHWAŁA NR XXXIX/219/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106, poz. 2952 z dnia 13.08.2002 r.
 

 6.

  XLI/233/02
 30.09.2002 UCHWAŁA NR XLI/233/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126, poz. 3474 z dnia 16.10.2002 r.
 
 7.   XLI/234/02
 30.09.2002 UCHWAŁA Nr XLI/234/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2002 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126, poz. 3475 z dnia 16.10.2002 r.
 
 8.   III/20/02
 30.12.2002 Uchwała Nr III/20/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie "Statutu Powiatu Konińskiego"
Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 35, poz. 682 z dnia 07.03.2003 r.
 

  9.

  VI/38/03
 23.04.2003 Uchwała Nr VI/38/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie "Zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego" Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 105, poz. 1936 z dnia 24.06.2003 r.  
 10.   VIII/47/03  30.06.2003 Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Ograniczenia używania jednostek pływających na terenie Powiatu Konińskiego" Opublikowqano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 134, poz. 2532 z dnia 07.08.2003 r.
 
 11.   XVI/89/04
 28.04.2004 UCHWAŁA NR XVI/89/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO  z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 2015 z dnia 30.06.2004 r.
 
 12.   XVIII/94/04  15.06.2004 UCHWAŁA NR XVIII/94/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 118, poz. 2353 z dnia 23.07.2004 r.
 
 13.   XVIII/95/04  15.06.2004 UCHWAŁA NR XVIII/95/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 118, poz. 2354 z dnia 23.07.2004 r.
 
 14.   XVIII/96/04
 15.06.2004 UCHWAŁA NR XVIII/96/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 118, poz. 2355 z dnia 23.07.2004 r.
 
 15.   XXVI/133/05
 24.02.2005 UCHWAŁA NR XXVI/133/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 91, poz. 2634 z dnia 22.06.2005 r.  
 16.   XXVI/135/05
 24.02.2005 UCHWAŁA NR XXVI/135/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 91, poz. 2635 z dnia 22.06.2005 r.
Zm. Uchwałę Nr XXX/168/05 z dn. 30.06.2005 r.
 17.   XXX/167/05
 30.06.2005 UCHWAŁA NR XXX/167/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 125, poz. 3414 z dnia 18.08.2005 r.
 
 18.   XXX/168/05
 30.06.2005 UCHWAŁA NR XXX/168/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 125, poz. 3415 z dnia 18.08.2005 r.
 
 19.   XXXVI/202/06
 08.02.2006 UCHWAŁA NR XXXVI/202/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1767 z dnia 12.05.2006 r.
 
 20.  XXXVIII/212/06
 29.03.2006 UCHWAŁA NR XXXVIII/212/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu ich przyznawania Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1769 z dnia 12.05.2006 r.
 
 21.   NR XLI/226/06
 30.06.2006 UCHWAŁA NR XLI/226/06 RADY POWIATU KONIŃSKIGO z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 156, poz. 3717 z dnia 9.10.2006 r.  
 22.   NR XLI/230/06
 30.06.2006 UCHWAŁA NR XLI/230/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 156, poz. 3718 z dnia 9.10.2006 r.
 
 23.   NR XLI/235/06
 30.06.2006 UCHWAŁA NR XLI/235/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulicy Nowej, Strażackiej i 22 Lipca w Golinie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 156, poz. 3719 z dnia 9.10.2006 r.
 
 24.  XLIII/248/06  27.09.2006  Uchwała Nr XlIII/248/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  wierzytelności powiatowych jednostek  organizacyjnych z  tytułu  należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp.Nr 164, poz. 3837 z dnia 25.10.2006 r.  
 24.
  XLIII/249/06  27.09.2006 UCHWAŁA NR XLIII/249/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 164, poz. 3838 z dnia 25.10.2006 r.
 
 25.   XLIV/256/06
 24.10.2006 UCHWAŁA NR XLIV/256/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 października 2006 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 196, poz. 4648 z dnia 12.12.2006 r.
 
 26.   VI/24/07
 20.03.2007 UCHWAŁA NR VI/24/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1871 z dnia 14.05.2007 r.
 
 27.   IX/43/07
 29.06.2007 UCHWAŁA NR IX/43/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133, poz. 3019 z dnia 14.09.2007 r.
 
 28.   X/51/07
 31.07.2007 UCHWAŁA NR X/51/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2007 r.w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Polna, Gorańska, Wyzwolenia, Ogrodowa, Berwińskiego, Krótka, Nowy Rynek, Targowa, Nowomiejska i XXX-lecia PRL w Ślesinie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 140, poz. 3131 z dnia 28.09.2007 r.
 
 29.   XVI/76/08
 20.02.2008 UCHWAŁA NR XVI/76/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1125 z dnia 15.04.2008 r.
 
 30.   XIX/95/08
 28.05.2008 UCHWAŁA NR XIX/95/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 125, poz. 2300 z dnia 05.08.2008 r.
 
 31.  XXVII/138/09  20.02.2009 UCHWAŁA NR XXVII/138/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 946 z dnia 09.04.2009 r.
Stwierdzono nieważność §11 ust. 4 i 5 (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody)  Obwieszczenie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
 32.   XXXV/180/09
 30.12.2009 UCHWAŁA NR XXXV/180/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 96, poz. 1836 z dnia 14.05.2010 r.
 
 33.   XXXIX/206/10  31.05.2010 UCHWAŁA NR XXXIX/206/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Opublikowano: Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 170, poz. 3219 z dnia 30.08.2010 r.
 
 34.   XLI/232/10
 03.08.2010 UCHWAŁA NR XLI/232/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 198, poz. 3655 z dnia 28.09.2010 r.    
 35.   XLIII/248/10
 29.10.2010 UCHWAŁA NR XLIII/248/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 255, poz. 4737 z dnia 22.12.2010 r.  
 36.   XLIII/249/10
 29.10.2010 UCHWAŁA NR XLIII/249/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście do kategorii dróg powiatowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 255, poz. 4738 z dnia 22.12.2010 r.  
 37.   IV/26/2011
 08.02.2011 UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83, poz. 1436 z dnia 04.04.2011 r.  
 38.   VIII/53/2011
 30.06.2011 Uchwała NR VIII/53/2011 Rady Powiatu Konińskiego dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 216, poz. 3382 z dnia 08.08.2011 r.  
 39.   XI/69/2011
 30.09.2011 UCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 290, poz. 4700 z dnia 28.10.2011 r.  
 40.   XII/82/2011
 09.11.2011 UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 326, poz. 5449 z dnia 02.12.2011 r.  
 41.   XII/85/2011
 09.11.2011 UCHWAŁA NR XII/85/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obowiązującej w roku 2012 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 326, poz. 5450 z dnia 02.12.2011 r.  
 42.   XIV/98/2011
 29.12.2011 UCHWAŁA NR XIV/98/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1356 z dnia 13.03.2012 r.  
 43.   XV/102/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/102/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1130 z dnia 28.02.2012 r.  
 44.   XV/103/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/103/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1131 z dnia 28.02.2012 r.  
 45.   XV/104/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1132 z dnia 28.02.2012 r.  
 46.   XV/105/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/105/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1353 z dnia 13.03.2012 r.  
 47.   XV/116/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/116/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1344 z dnia 13.03.2012 r.  
 48.   XV/117/2012
 16.02.2012 UCHWAŁA NR XV/117/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1350 z dnia 13.03.2012 r.  
 49.   XVI/121/2012
 29.03.2012 UCHWAŁA NR XVI/121/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1656 z dnia 02.04.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2732 z dnia 20.06.2012 r.

 
 50.  XX/167/2012  06.09.2012 UCHWAŁA NR XX/167/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3896 z dnia 19.09.2012 r.  
 51

  XXII/179/2012

 08.11.2012

Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego

Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5416 z dnia 19.11.2012 r.

 
 52  XXII/180/2012  8.11.2012 Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego

Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6086 z dnia 12.12.2012 r.

 
 53

 XXIII/183/2012

 29.11.2012

Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6268 z dnia 18.12.2012 r.

 

 54

 XXIV/193/2012

 28.12.2012

Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

  Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 145 z dnia 04.01.2013 r.

Uchwała nr 2/70/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 23.01.2013 r.

 
 55  XXVII/221/2013  25.04.2013 Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3491 z dnia 14.05.2013 r.    
 56 XXXIII/262/2013  27.09.2013 Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie obowiązującej w roku 2014  wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego                        Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5584 z dnia 15.10.2013 r.  
57

 XXXVI/283/2013 

 27.12.2013 Uchwała nr XXXVI/283/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014   Opublikowano: Dz. Urz. woj. Wlkp. poz. 255 z dnia 13.01.2014 r.  
 58 XXXVII/284/2014  30.01.2014 Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 724 z dnia 03.02.2014 r.  
 59 XXXVII/287/2014 
30.01.2014 
Uchwała nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/96/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1190 z dnia 25.02.2014 r.  
 60  XXXVIII/302/2014  20.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1422 z dnia 05.03.2014 r.  
 61 XXXIX/317/2014
 20.03.2014 Uchwała nr XXXIX/317/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 Opublikowano:Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2009 z dnia 28.03.2014 r.  
 62  XXXIX/310/2014  20.03.2014 Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 819/7, obręb Kleczew Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2124 z dnia 02.04.2014 r.  
 63  XL/321/2014  24.04.2014 Uchwała nr XL/321/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3099 z dnia 13.05.2014 r.  
 64  XLI/332/2014  29.05.2014 Uchwała nr XLI/332/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3453 z dnia 04.06.2014 r.  
 65  XLI/330/2014  29.05.2014 Uchwała nr XLI/330/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  Opublikowano: Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 3823 z dnia 02.07.2014 r.  
 66  XLII/336/2014  30.06.2014 Uchwała nr XLII/336/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu konińskiego  Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4167 z dnia 23.07.2014 r.  
 67 XLIV/379/2014    30.09.2014 Uchwała nr XLIV/379/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie obowiązującej w roku 2015 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5249 z dnia 13.10.2014 r.  
 68  XLIV/378/2014  30.09.2014 Uchwała nr XLIV/378/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5502 z dnia 28.10.2014 r.  
 69  IV/24/2014  30.12.2014 Uchwała nr IV/24/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2015 cd.    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 262 z dnia 14.01.2015 r.  
 70 X/47/2015   30.06.2015 Uchwała nr X/47/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4317 z dnia 07.07.2015 r.  
 71  XI/55/2015  27.08.2015 Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej    Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5053 z dnia 01.09.2015 r.  
 72   XII/76/2015
 30.09.2015 Uchwała nr XII/76/2015 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5639 z dnia 05.10.2015 r.    
 73   XIV/89/2015   30.11.2015 Uchwała nr XIV/89/2015 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego" Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7875 z dnia 07.12.2015 r.  
 74   XV/98/2015   30.12.2015 Uchwała nr XV/98/2015 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 232 z dnia 07.01.2016 r.  
 75 XV/97/2015 
 30.12.2015 Uchwała nr XV/97/2015 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 402 z dnia 12.01.2016 r.  
76
  XVI/100/2016   11.02.2016 Uchwała nr XVI/100/2016 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej Opublikowano: Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1364 z dnia 15.02.2016 r.  
77 XVIII/113/2016 28.04.2016 Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński” DZ. URZ. WOJ. 2016.3895
z dnia 21.06.2016
 
78 XX/133/2016 30.06.2016 Uchwała nr XX/133/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym DZ. URZ. WOJ. 2016.4389
Ogłoszony: 06.07.2016
 
79 XX/132/2016 30.06.2016 Uchwała nr XX/132/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180 P relacji Kownaty – Wilczyn – Kaliska – Roztoka – Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka DZ. URZ. WOJ. 2016.4387
Ogłoszony: 06.07.2016
 
80 XXII/146/2016 30.09.2016 Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego Uchylony Uchwałą nr XXXV/227/2017 Rada Powiatu Konińskiego z dnia 28 września 2017 r.
81 XXV/168/2016 29.12.2016
Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność w części) Uchwała  nr 2/203/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 25 stycznia 2017 r.
82 XXV/172/2016 29.12.2016
Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017
 
83
XXVIII/180/2017
30.03.2017
 
84 XXX/192/2017 10.05.2017
Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych powiatowych  
85 XXXII/205/2017 22.06.2017  
86 XXXV/227/2017 28.09.2017  
87 XXXVII/239/2017 23.11.2017
 
88 XXXVIII/258/2017 28.12.2017  
89 XXXIX/260/2018 25.01.2018
Rozstrzygnięcie nadzorcze (nieważność w części) Uchwała  nr 8/437/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 7 marca 2018 r.
90 XLII/285/2018 27.04.2018
Jest tekstem jednolitym Uchwała  nr XV/117/2012 Rada Powiatu Konińskiego  z dnia 16 lutego 2012 r.
91 XLIII/290/2018 30.05.2018  
92 XLV/307/2018   02.08.2018 Uchwała nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania  
93 XLVI/331/2018 13.09.2018 Uchwała nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego Zmiana
DZ. URZ. WOJ. 2019.6346
Ogłoszony: 02.07.2019
94 XLVII/334/2018 18.10.2018 Uchwała nr XLVII/334/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia statutu Powiatu Konińskiego    
Stwierdzono częściową nieważność aktu - 
95 XLVII/335/2018 18.10.2018 Uchwała nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński      
96 III/27/2018 28.12.2018 Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019  
97 IV/34/2019 21.02.2019 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019-2022”
DZ. URZ. WOJ. 2019.2576
Ogłoszony: 06.03.2019
   
 
98  VII/48/2019  27.06.2019 Uchwała nr VII/48/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew DZ. URZ. WOJ. 2019.6541
Ogłoszony: 08.07.2019
 
99  VII/49/2019  27.06.2019 Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno DZ. URZ. WOJ. 2019.6664
Ogłoszony: 10.07.2019
 
100  IX/75/2019  29.08.2019 Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.  

DZ. URZ. WOJ. 2019.7556
Ogłoszony: 04.09.2019

 
 
 
101  X/79/2019  26.09.2019 Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej DZ. URZ. WOJ. 2019.8236
Ogłoszony: 02.10.2019
 
102  X/81/2019  26.09.2019 Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 - Janowice - Kryszkowice - Galczyce - granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice DZ. URZ. WOJ. 2019.8436
Ogłoszony: 07.10.2019
 
103  XIII/104/2019  30.12.2019 Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych DZ. URZ. WOJ. 2020.498
Ogłoszony: 13.01.2020
 
104 XIII/106/2019 30.12.2019 Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego

DZ. URZ. WOJ. 2020.499
Ogłoszony: 13.01.2020

 
105 XIII/114/2019 30.12.2019 Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020

DZ. URZ. WOJ. 2020.512
Ogłoszony: 13.01.2020

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-08-08 11:16:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-10 09:50:56)