logo
logo bip

Treść Zarządzeń dostępna jest w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, tel. 63 2403225

ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTWA STAROSTWA

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY KONIŃSKIEGO

Lp.

Numer zarządzenia

Data wydania

Tytuł

Rozdzielnik

Dane dotyczące aktualizacji

Uwagi

1.

1/2021

11.01.2021

 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Koninie  Wszystkie wydziały    
2.

2/2021

11.01.2021

 w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz dokumentacji przyjętych w Starostwie Powiatowym w Koninie zasad (polityki) rachunkowości

 Wszystkie wydziały

   
3.

3/2021

13.01.2021

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Powiatu

WZ

   
4.

4/2021

20.01.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-organizacyjnych

WZ

   
5. 5/2021 20.01.2021 w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PCPR    
6. 6/2021 22.01.2021 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 PCPR    
7. 7/2021 22.01.2021 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wicestaroście Konińskiemu WZ    
8. 8/2021 29.01.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie konińskim w roku 2021 DPS    
9. 9/2021 29.01.2021 w sprawie Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Koninie WZ    
10. 10/2021 10.02.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WZ    
11. 11/2021 16.02.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
12. 12/2021 23.02.2021 zmieniające zarządzenie nr 44/2020 z 23 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych BO    
13. 13/2021 2.03.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021” WO    
14. 14/2021 11.03.2021 w sprawie ewakuacji osób na wypadek pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 Wszystkie wydziały    
15. 15/2021 18.03.2021 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 PCPR    
16. 16/2021 8.04.2021 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Koninie Wszystkie wydziały    
17. 17/2021 8.04.2021 w sprawie udzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie dni wolnych od pracy Wszystkie wydziały    
18. 18/2021 9.04.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie, przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie” WO    
19. 19/2021 26.04.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
20. 20/2021 10.05.2021 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Koninie WZ    
21. 21/2021 11.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
22. 22/2021 24.05.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszonego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9” WO    
23. 23/2021 26.05.2021 w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postepowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony gruntów rolnych WZ    
24. 24/2021 27.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
25. 25/2021 25.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
26. 26/2021 15.07.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 Wszystkie wydziały    
27. 27/2021 30.07.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami WZ    
28. 28/2021 12.08.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizację projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego” WO    
29. 29/2021 12.08.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów” WO    
30. 30/2021 17.08.2021 w sprawie ustalenia zastępstwa za członków Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WZ    
31. 31/2021 17.08.2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych WF    
32. 32/2021 17.08.2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, o wartości poniżej 130.000 złotych WF    
33. 33/2021 06.09.2021 w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Stare Miasto, sporządzonych na okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2025 roku, zatwierdzonych Zarządzeniem Starosty Konińskiego nr 110/2015 z dnia 5 października 2015 r. WS    
34. 34/2021 09.09.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów”  WO    
35. 35/2021 10.09.2021 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw oceny przydatności pojazdów przejętych na rzecz Powiatu Konińskiego WK    
36. 36/2021 10.09.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Koninie WO    
37. 37/2021 08.10.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji WZ    
38. 38/2021 18.10.2021 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Grodziec (20 obrębów), Gminy Kramsk (31 obrębów) oraz Gminy i Miasta Ślesin (27 obrębów), sporządzonych na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2031 roku WS    
39. 39/2021 18.10.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Koninie” WO    
40. 40/2021 18.10.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Koninie obcych składników majątkowych używanych w ramach systemu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców „CEPiK WK    
41. 41/2021 26.10.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Koninie WO    
42. 42/2021 03.11.2021 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Bilczew, gm. Kramsk WN    
43. 43/2021 03.11.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie  Wszystkie wydziały     
44. 44/2021 22.11.2021 w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Koninie WF    
45. 45/2021 22.11.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników WZ    
46. 46/2021 13.12.2021 w sprawie udzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie dnia wolnego od pracy Wszystkie wydziały    
47. 47/2021 13.12.2021 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Koninie Wszystkie wydziały    
48. 48/2021 22.12.2021 w sprawie powołania składu kapituł „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” WR    
49. 49/2021 31.12.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie DPS    
50. 50/2021 31.12.2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze geodety WZ    
51. 51/2021 31.12.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą WZ    
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Starosta Koniński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-26 14:03:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2022-01-21 13:19:46)