logo
logo bip

Treść Zarządzeń dostępna jest w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, tel. 63 2403225

ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTWA STAROSTWA

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY KONIŃSKIEGO

Lp.

Numer zarządzenia

Data wydania

Tytuł

Rozdzielnik

Dane dotyczące aktualizacji

Uwagi

1.

1/2020

08.01.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę stanowiącej własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Modła Królewska, gm. Stare Miasto

WN

 

 

2.

2/2020

08.01.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstów, gm. Sompolno

WN

 

 

3.

3/2020

14.01.2020

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Golina (19 obrębów) oraz Skulsk (17 obrębów), sporządzonych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku

WS

 

 

4.

4/2020

14.01.2020

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Jednostki organizacyjne

 

 

5.

5/2020

14.01.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

WZ

 

 

6.

6/2020

14.01.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

WZ

 

 

7.

7/2020

17.01.2020

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PCPR

 

 

8.

8/2020

17.01.2020

w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support w Starostwie Powiatowym w Koninie

BO

 

 

9.

 

17.01.2020

 

 

 

 

10.

 

17.01.2020

 

 

 

 

11.

11/2020

17.01.2020

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Powiatu

WZ

 

 

12.

12/2020

17.01.2020

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wicestaroście Konińskiemu

WZ

 

 

13.

13/2020

31.01.2020

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020

PCPR

 

 

14.

14/2020

31.01.2020

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego

wszystkie wydziały

   
15.

15/2020

14.02.2020 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych PCPR    
16.

16/2020

17.02.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020” WO    
17.

17/2020

17.02.2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Koninie wszystkie wydziały    
18.

18/2020

21.02.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno WN    
19.

19/2020

21.02.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno WN    
20.

20/2020

19.03.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie wraz z terenem przyległym” WO    
21.

21/2020

07.04.2020 w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego WS    
22. 22/2020 20.04.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Spraw Obronnych WZ    
23. 23/2020 28.04.2020 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Konińskiego do stosowania BO    
24. 24/2020 28.04.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych WZ    
25. 25/2020 08.05.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów WZ    
26. 26/2020 12.05.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż kamery cyfrowej WO    
27. 27/2020 29.05.2020 w sprawie powołania Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” WS    
28. 28/2020 01.07.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 wszystkie wydziały    
29. 29/2020 01.07.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Koninie wszystkie wydziały    
30. 30/2020 01.07.2020 w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz dokumentacji przyjętych w Starostwie Powiatowym w Koninie zasad (polityki) rachunkowości wszystkie wydziały    
31. 31/2020 20.07.2020 w sprawie udzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie dni wolnych od pracy wszystkie wydziały    
32. 32/2020 20.07.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Inwentaryzację stanu punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego” – cz. I i II WO    
33. 33/2020 05.08.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kryszkowice, gm. Wierzbinek WN    
34. 34/2020 06.08.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwizacji i administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa WZ    
35. 35/2020 07.08.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi WN    
36. 36/2020 14.08.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstów, gm. Sompolno WN    
37. 37/2020 14.08.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Koninie wszystkie wydziały    
38. 38/2020 14.08.2020  w sprawie powołania Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WZ    
39. 39/2020 14.08.2020   BO    
40. 40/2020 16.09.2020  W sprawie powołania komisji odbioru operatu technicznego i wykonanych prac przez wykonawców realizujących umowy zawarte w ramach zamówienia publicznego pn: „Inwentaryzacja stanu punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego” – cz. I i II WO    
41. 41/2020 16.09.2020  w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z wystąpieniem pandemii choroby zakaźnej COVID-19 BHP    
42. 42/2020 21.09.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Police, gm. Sompolno WN    
43. 43/2020 23.09.2020 w sprawie powołania Komisji odbioru do oceny poprawności wykonania operatów sporządzonych na skutek złożonych zarzutów oraz wniosków, dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w projekcie pn.: ”Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”      
44. 44/2020 23.09.2020  w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych BO    
45. 45/2020 23.09.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Powiecie Konińskim WO    
46. 46/2020 23.09.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa dotyczącej ochrony pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie przed wirusem COVID-19      
47. 47/2020 23.09.2020 w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19      
48. 48/2020 30.09.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pozabudżetowych i strategii      
49. 49/2020 12.10.2020 w sprawę uchylenia zarządzenia nr 43/2020 z dnia 23 września 2020 r.      
50. 50/2020 12.10.2020 w sprawie powołania Komisji odbioru do oceny poprawności wykonania operatów technicznych sporządzonych na skutek złożonych zarzutów oraz wniosków dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w projekcie pn..: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”      
51. 51/2020 16.10.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą      
52. 52/2020 16.10.2020 w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności      
53. 53/2020 29.10.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów      
54. 54/2020 02.11.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą      
55. 55/2020 03.11.2020 w sprawie Regulaminu pracy hybrydowej pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie      
56. 56/2020 12.11.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą      
57. 57/2020 13.11.2020 w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno      
58. 58/2020 13.11.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Koninie      
59. 59/2020 01.12.2020 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy i Miasta Sompolno ( 27 obrębów) oraz Gminy Wierzbinek (32 obręby), sporządzonych na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku      
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Starosta Koniński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-13 11:23:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-26 14:03:57)