logo
logo bip
Powiat Koniński - Informacje ogólne

mapa Powiatu Konińskiego

1.578,7 km2
powierzchni całkowitej, co stanowi 5,3% powierzchni województwa wielkopolskiego.

130 053
liczba mieszkańców powiatu - 3,72% ludności województwa.

14
liczba jednostek samorządu terytorialnego tworzących wspólnotę powiatową.

Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Powiat ma osobowość prawną. Ustrój powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut powiatu. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów samorządu powiatu. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741)

Powiat wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów powiatu:

 • Rady Powiatu (organ stanowiący i kontrolny) pochodzącej z wyboru oraz
 • Zarządu Powiatu (organ wykonawczy) powoływanego przez Radę ze Starostą, jako jego przewodniczącym.

Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych,
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 7. kultury i ochrony dóbr kultury,
 8. kultury fizycznej i turystyki,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. gospodarki nieruchomościami,
 11. administracji architektoniczno-budowlanej,
 12. gospodarki wodnej,
 13. ochrony środowiska i przyrody,
 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 18. ochrony praw konsumenta,
 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 20. obronności,
 21. promocji powiatu,
 22. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 23. działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W celu wykonywania zadań powiat tworzy jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami, w szczególności z innymi powiatami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru powiatu. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Powiat może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, a także porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Organy samorządu powiatu nie stanowią wobec gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), z tym że dla założenia stowarzyszenia rejestrowanego w KRS potrzeba co najmniej 15 członków, natomiast stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej mogą założyć 3 osoby.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Witold Nowak
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2013-07-03 13:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-25 12:52:12)