logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 285/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia osoby wskazanej przez Kopalnię Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie SA.
 
UCHWAŁA NR 285/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie upoważnienia osoby wskazanej przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie SA.

Na podstawie art. 32, art. 33 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ugody z dnia 23 lutego 2009 r. zawartej w Kleczewie pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie SA z siedzibą w Kleczewie, ul. 600-lecia 9, a Powiatem Konińskim z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, w przedmiocie-określenia zasad naprawienia szkody w mieniu Powiatu, której powstanie przewiduje projektowany ruch zakładu górniczego Kopalni, zakładający zajęcie na cele wydobywcze Kopalni części drogi powiatowej, tj. odcinek drogi w Boguszycach, gm. Wierzbinek, stanowiący część drogi powiatowej 3197 relacji Wierzbinek - Mąkoszyn, uchwala się, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Pana Grzegorza Maciejewskiego, legitymującego się dowodem osobistym (...), zatrudnionego na stanowisku inspektora inwestycji i nadzoru budowlanego w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie SA, do przygotowania wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi powiatowej 3197 na odcinku Boguszyce - Posada, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz do uzyskania w imieniu Zarządu Powiatu niezbędnych opinii i uzgodnień, koniecznych do wydania odpowiednich decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie obowiązuje do czasu, gdy decyzja na realizację inwestycji drogowej, będącej przedmiotem ugody, stanie się ostateczna.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:34:36)
Lista wiadomości