logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 280/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
UCHWAŁA NR 280/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Zbigniew Augustynowicz - działacz Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej, w szczególności za pracę na rzecz wychowania wielu pokoleń reprezentantów Polski w kolarstwie;

2. Ryszard Gorzelańczyk - nadsztygar górniczy, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi powiatu konińskiego;

3. Stanisław Langner - członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin", w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w  krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności powiatu konińskiego oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;

4. Zbigniew Lewartowski - sztygar oddziałowy, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wdrażania projektów racjonalizatorskich oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi powiatu konińskiego;

5. Ryszard Maciejewski - członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin", w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w  krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności gminy Kleczew oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;

6. Antoni Ochnicki - nadsztygar górniczy, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi powiatu konińskiego;

7. Wiesław Paradowski - działacz Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród społeczności Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w organizację wyścigów kolarskich a przez to promocję powiatu konińskiego w kraju i za granicą;

8. Piotr Piechocki - członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin", w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności powiatu konińskiego oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;

9. Zbigniew Słodkiewicz - członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin", w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności gminy Ślesin oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:23:25)
Lista wiadomości