logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 279/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dna 19 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli (...)
 
UCHWAŁA NR 279/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dna 19 marca 2009 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Annę Subda - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VTI: Promocja integracji i społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:15:45)
Lista wiadomości