logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 277/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA NR 277/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie ustalonym uchwałą nr 476/05 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, zmienionym uchwałą nr 159/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie polegające na tym, iż:

11 w § 13 ust2 pkt 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) zespół leczniczo - rehabilitacyjny,

2/ w § 14 ust3 załącznika do uchwały wyrazy „zespołu pielęgniarsko - rehabililitacyjnego"

zastępuje się wyrazami „zespołu leczniczo - rehabilitacyjnego".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:06:07)
Lista wiadomości