logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 276/09 ZARZĄD U POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania (...)
 
UCHWAŁA NR 276/09
ZARZĄD U POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92), uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się zasady przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez Powiat Koniński w roku 2009, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:04:05)
Lista wiadomości