logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 271/09 ZARZĄD U POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9
 
UCHWAŁA NR 271/09
ZARZĄD U POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§l

1. Wynająć Agencji Finansowej "ASSISTANCE" Renata Andrzejewska, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 18 pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 5,70 m2 oraz przynależną powierzchnię wspólną 1,18 m2 znajdujące się w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 w Koninie na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2011 r.

2. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 20,50 zł netto + 22% V A T = 25,01 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 3 zł netto + 22% V A T = 3,66 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.

3. Najemca będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz ochrony obiektu w przeliczeniu o wskaźnik 0,20 % powierzchni ogólnej budynku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 12:59:14)
Lista wiadomości