logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 281/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2

 

UCHWAŁA NR 281/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009.

            Na podstawie art.25 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2  pkt 2 Rozdziału IV uchwały Nr XXV/127/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009''

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

W terminie do 26 maja 2009 r., Zespół Opiniujący oferty przedłoży Staroście Konińskiemu propozycję co do wyboru oferty na realizację danego zadania wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku ,,Głos Wielkopolski", w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie.

§ 4

Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie.

§ 5

Zlecenie realizacji powyższego zadania z zakresu pomocy społecznej odbędzie się w oparciu o umowę zawartą między podmiotem, który wygra konkurs a Powiatem Konińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd  Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tuback
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-01 13:37:40)
Lista wiadomości