logo
logo bip
Maj

UCHWAŁA NR 298/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009
UCHWAŁA NR 298/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Rozdziału IV załącznika do uchwały Nr XIII /127/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku uchwala się co następuje:

§1

W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009" w drodze otwartego konkursu ofert wyłoniono ofertę Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie i przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł.

§2

Zlecenie realizacji. powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi w oparciu o umowy zawarte między podmiotami, którym przyznano dotację, a Zarządem Powiatu Konińskiego.

§3

Uchwała podlega podaniu: do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. StanisławAdam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-05-08 12:07:46)
Lista wiadomości