logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 368/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2010-2012
UCHWAŁA NR 368/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2010-2012.
Na podstawie art. 31 i 32 , ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 uchwala się, co następuje:

 
§ 1

 
W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego", wyłonione zostały w drodze otwartego konkursu ofert następujące podmioty, którym przyznano w 2010 r. dotację:
 1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie - na prowadzenie 6 świetlic socjoterapeutycznych (w Żychlinie, Krzymowie, Brzeźnie, Wilczynie, Golinie i Liścu Wielkim) - dotacja w wysokości 12.100,00 zł na każdą placówkę;
 2. Zarząd Miejsko - Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kleczewie - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
 3. Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kramsku - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kramsku - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
 4. Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ślesinie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Ślesinie - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
 5. Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Grodźcu na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Lipicach - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
 6. Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Rychwale - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
 7. Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego "Pszczółki" w Sompolnie - dotacja w wysokości 12.100,00 zł;
§ 2

W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie procedur przysposobienia, przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające" w drodze otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie i przyznano dotację na rok 2010 w wysokości 12.320 zł.

§ 3

Zlecenie realizacji powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi w oparciu o umowy zawarte między podmiotami, którym przyznano dotację a Zarządem Powiatu Konińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
 • Informacja opublikowana przez: (0)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:22:35)
Lista wiadomości