logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 366/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3O grudnia 2009 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1
  UCHWAŁA NR 366/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 3O grudnia 2009 r.

w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) oraz §13 ust.1 lit. d uchwały Nr XIX/95108 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

1. Wynająć dla Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań pomieszczenia biurowe w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1, stanowiącym własność Powiatu Konińskiego o łącznej powierzchni 851,89 m2, z czego:

a) 803,62 m2 - pomieszczenia na parterze i na I piętrze do wyłącznego korzystania przez najemcę,

b) 48,27 m2 - powierzchnia wspólna, tj. do wspólnego korzystania przez użytkowników, którym przysługuje tytuł prawny do poszczególnych części budynku.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.

3. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 8,34 zł netto + 22% VAT = 10,17 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 4,17 zł netto + 22% VAT = 5,09 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 12:34:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:23:41)
Lista wiadomości