logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 364/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice, gmina Stare Miasto
  UCHWAŁA NR 364/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice, gmina Stare Miasto.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice, gmina Stare Miasto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 12:23:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:25:57)
Lista wiadomości