logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 361/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 361/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Pana Andrzeja Kimnesa - Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 08:56:50)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:06:52)
Lista wiadomości