logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 360/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania mienia powiatu
UCHWAŁA NR 360/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie przekazania mienia powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje do administrowania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, stanowiące mienie Powiatu Konińskiego.

§2

Przekazanie obiektu nastąpi w drodze protokółu przekazania - przejęcia środka trwałego:

1) w imieniu Powiatu Konińskiego - przez Starostę Konińskiego,

2) w imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie - przez Dyrektora ZSP w Kleczewie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.

§4

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 08:51:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:05:55)
Lista wiadomości