logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 359/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9
UCHWAŁA NR 359/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

1. Wynająć Małej Gastronomii Irena Górecka-Szeląg, 62-574 Grochowy, gm. Rychwał, pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 42,07 m2 (w tym 19,58 m2 powierzchni pomocniczej i 22,49 m2 powierzchni handlowej) znajdujące się w piwnicy w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie na okres od 1 stycznia 20l0r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 6 zł + 22% VAT = 7,32 zł za 1 m2 powierzchni pomocniczej oraz 12 zł + 22% VAT = 14,64 zł za 1 m2 powierzchni handlowej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.

3. Najemca będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz ochrony obiektu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 08:47:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:04:15)
Lista wiadomości