logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 358/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie
UCHWAŁA NR 358/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§l

1. Obciążyć Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań kosztami utrzymania zajmowanych lokali biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 143,89 m2 znajdujących się w budynku przy Alejach 1-go Maja 9 w Koninie na okres od 1 grudnia 2009r. do 30 listopada 2012r.

2. Koszty eksploatacyjne z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz od 1 kwietnia 2010 r. również ochrony osób i mienia oraz sprzątania lokali będą naliczane wg udziału procentowego powierzchni lokali zajmowanych przez Izbę, tj. 4,26 % w powierzchni ogólnej budynku.

3. Koszty obejmujące konserwację budynku (remonty, drobne naprawy, usuwanie awarii), dozór techniczny i konserwację windy, konserwację sprzętu p/poż., ubezpieczenie budynku, konserwację urządzeń alarmowych i instalacji elektrycznej, konserwację i naprawy wew. sieci telefonicznej stanowią kalkulacyjny koszt utrzymania 1 m2 ogólnej powierzchni budynku wynoszący 12,20 zł za 1m2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 grudnia 2009 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 08:43:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:02:16)
Lista wiadomości