logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 357/ 09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9.
  UCHWAŁA NR 357/ 09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach l-go Maja 9.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. l i art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §13 ust1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§l

1. Wynająć RUCH-owi S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wroniej 23, 00-958 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:0000020446, NIP: 526-02-50-475, kapitał zakładowy w wysokości 58.824.007 złotych, wpłacony w całości, Wielkopolski Region Sprzedaży z siedzibą w Poznaniu, 60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 9, pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 7,5 m2 znajdujące się na parterze (zabudowa korytarza) w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie na okres od 1 grudnia 2009r. do 28 lutego 2010 r.

2. Miesięczny czynsz najmu ustala się w kwocie 200 zł + 22% VAT = 244 zł brutto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od l grudnia 2009r.

 

Zarząd powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 08:39:33)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:00:25)
Lista wiadomości