logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 255/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
UCHWAŁA NR 255/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Jerzy Drygiel - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także za aktywność w krzewieniu kultury fizycznej wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;

2. Anna Matczak - Gaj - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, w uznaniu za wkład pracy w wielokierunkowy rozwój Zespołu Szkół oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w organizację imprez kulturalnych związanych z pobytem Fryderyka Chopina w Żychlinie;

3. Wojciech Staśkiewicz - Kierownik Posterunku Policji w Golinie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie problemów społecznych wśród mieszkańców gminy Golina;

4. Stanisław Sypniewski - Kierownik Biura Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za propagowanie zagadnień ochrony przyrody oraz za inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu konińskiego;

5. Wojciech Szkudlarek - Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych powiatu oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6. Kazimierz Szymański - działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za zaangażowanie w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Golina;

7. Jerzy Wojciechowski - p.o. Kierownika Działu Utrzymania i Remontów Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, w uznaniu za wkład w poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu konińskiego;

8. Piotr Wojdyński - działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za zaangażowanie na rzecz rozwoju ruchu ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Golina;

9. Halina Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za umiejętności organizacyjne, kreatywność i zaangażowanie w działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz za niekwestionowany wkład w rozwój kultury poprzez organizację Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Ślesinie;

10. Włodzimierz Matecki - główny specjalista ds. planowania i zarządzania strategicznego w Starostwie Powiatowym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w stworzenie platformy współpracy pomiędzy samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju gospodarczego regionu konińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-16 09:44:09)
Lista wiadomości