logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 254/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 254/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i ust. 4 uchwały Nr XXXVI/202/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 70, poz.1767) uchwala się, co następuje:

§1

1. Określa się kwotę dotacji na jednego ucznia w skali jednego miesiąca dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla:
1) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 39,05 zł;
2) technikum uzupełniającego dla dorosłych - w wysokości 45,63 zł;
3) liceum profilowanego dla dorosłych - w wysokości 39,05 zł;
4) szkoły policealnej dla dorosłych - w wysokości 39,05 zł;
5) uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 46, l0 zł.

2. Określa się kwotę dotacji na jednego badanego ucznia w skali jednego miesiąca dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 187,35 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-01-07 11:06:04)
Lista wiadomości