logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 256/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dni 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009
 
UCHWAŁA NR 256/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dni 30 grudnia 2008 r.

w sprawie  wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w roku 2009

Na podstawie art. 31 i 32 , ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr XXV/127/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok uchwala się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „ Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego", wyłonione zostały w drodze otwartego konkursu ofert następujące podmioty :

1) Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość" w Koninie - na prowadzenie 6 świetlic socjoterapeutycznych (w Żychlinie, Krzymowie, Brzeźnie, Wilczynie i Golinie, Liścu Wielkim) któremu przyznaje się dotację w wysokości 11 000,00 zł na placówkę;

2) Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci w Kleczewie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kleczewie, któremu przyznaje się dotację w wysokości 11 000,00 zł;

3) Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kramsku - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kramsku, któremu przyznaje się dotację w wysokości 11 000,00 zł;

4) Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ślesinie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Ślesinie, któremu  przyznaje się dotację w wysokości 11 000,00 zł;

5) Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Grodźcu - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Lipicach, któremu przyznaje się dotację w wysokości  11 000,00 zł;

6) Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Rychwale, któremu przyznaje się dotację w wysokości 11 000,00 zł;

7) Zgromadzenie Sióstr  Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego „Pszczółki" w Sompolnie, któremu przyznaje się  dotację w wysokości 11 000,00 zł.

§ 2

W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające i prowadzenie procedur przysposobienia'' w drodze otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Koninie i przyznano dotację w wysokości 11 200,00 zł.

§ 3

Zlecenie realizacji powyższych zadań z zakresu  pomocy społecznej nastąpi w oparciu o umowy zawarte między podmiotami, którym przyznano dotację a Zarządem Powiatu Konińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-31 09:58:16)
Lista wiadomości