logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 252 /08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice, gmina Stare Miasto
 
UCHWAŁA NR 252 /08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice, gmina Stare Miasto.

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice, gmina Stare Miasto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zarząd Powiatu
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-19 11:59:43)
Lista wiadomości