logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 240/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA NR 240/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego „zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 .czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwała się, co następuje:

§l

Nadaje się tytuł honorowy „zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

l. Daniel Kaczan - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych;

2. Jarosław Kaliski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych;

3. Włodzimierz Kołodziej - Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej, w uznaniu za niepodważalny wkład w rozwój Ziemi Konińskiej, w szczególności promowanie rozwoju przedsiębiorczości;

4. Ewa Ligocka - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w uznaniu za 30-1etnią, pełną pasji i oddania pracę na rzecz drugiego człowieka, za zaangażowanie w tworzenie kadry pracowników socjalnych w subregionie konińskim;

5. Jan Szmidt - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz owocna współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

6. Eugeniusz Wesołowski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych;

7. Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie - w uznaniu za aktywną działalność na rzecz promocji regionu konińskiego. zwłaszcza za zaangażowanie w organizację „Dni Chopinowskich" w Żychlinie oraz za wspieranie działań samorządu powiatu konińskiego w zakresie edukacji ekologicznej i owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:18:29)
Lista wiadomości