logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 198/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Som polno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek
UCHWAŁA NR 198/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Som polno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek.

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-23 11:14:45)
Lista wiadomości