logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 195/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego (...)
UCHWAŁA NR 195/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą" MOGĘ PRACOW AĆ- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1

1. Zarząd Powiatu Konińskiego zatwierdza i przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą „MOGĘ PRACOWAĆ- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" Priorytet VII Promocja i Integracja Społeczna Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2. Projekt pod nazwą „MOGĘ PRACOW AĆ- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" zostaje zgłoszony w 2008 r. do Instytucji Pośredniczącej, jaka jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i obejmuje okres realizacji w latach 2007-2013. W następnych latach będą składane corocznie wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

3. Kwota, która podlegać będzie dyspozycji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wynika ze składanych w każdym roku budżetowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

§2

Zarząd Powiatu Konińskiego udziela pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sroczyńskiej

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z tymi projektami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz    
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-23 11:06:12)
Lista wiadomości