logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 117/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 września 2007r. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki
UCHWAŁA NR 117/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 września 2007r.
 
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki.
 
            Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. " Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego oraz Panią Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13".
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-24 13:34:56)
UCHWAŁA NR 116/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 września 2007 roku zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 116/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 września 2007 roku
 
zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
 
            Na podstawie art. 186 ust5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 55/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r., zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 80/07 z dnia 31 maja 2007r., Nr 82/07 z dnia 20 czerwca 2007 r., Nr 90/07 z dnia 13 lipca 2007 r. i Nr 96/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-24 13:34:52)
UCHWAŁA NR 115/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 września 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004-2006
UCHWAŁA NR 115/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 września 2007r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004-2006
 
Na podstawie art. 14 ust 12b oraz ust 13 ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39 poz. 251z 2007r.), uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004-2006
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon .Paszek
5. Waldemar Tubacki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-24 13:34:48)
UCHWAŁA NR 114/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
UCHWAŁA NR 114/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.152 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zmienia się program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Zmieniony program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-24 13:34:44)
UCHWAŁA NR 113/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 września 2007 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 113/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "zasłużony d/a powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIJ207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. prof. Józef Orczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania pracę dydaktyczno - wychowawczą, za zaangażowanie w powstanie i rozwój PWSZ w Koninie oraz za działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej;
2. Kazimierz Pawlak - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez m Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez In Rzeszę oraz za zaangażowanie w działania na rzecz polsko - niemieckiego pojednania;
3. Edmund Sobczak - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez ID Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez ID Rzeszę oraz za zaangażowanie w działania na rzecz polsko - niemieckiego pojednania.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Pasze
5/ Waldemar Józef Tubacki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-24 13:34:40)