logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 33/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
UCHWAŁA NR 33/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 lutego 2007 r.
 
w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Annę Subdę - z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym do działania przed sądami we wszystkich instancjach w powyższym zakresie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Traci moc uchwała nr 429/05 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 11:15:54)
Lista wiadomości