logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 27/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
UCHWAŁA NR 27/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 13 lutego 2007 roku
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Anielę Albert - Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie w tym również zadań remontowych i zakupów inwestycyjnych w ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych.
 
§2
 
Upoważnienie udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.
 
§3
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 11:15:05)
Lista wiadomości