logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 6/06 ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych
UCHWAŁA NR 6/06
ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO
 
z dnia 14 grudnia 2006 r.
 
w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) i § 24 ust.2 uchwały Nr XLI/233/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 1 listopada 2006 r. przyznaje się stypendium uczniowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:22:11)
Lista wiadomości