logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 4/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Adamowo - Tręby, gmina Kleczew
UCHWAŁA NR 4/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 grudnia 2006r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Adamowo - Tręby, gmina Kleczew.
 
Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 20O3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Adamowo- Tręby, gmina Kleczew.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef  Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:22:01)
Lista wiadomości