logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 1/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA  NR  1/06
ZARZĄDU  POWIATU  KONIŃSKIEGO
 
z dnia 1 grudnia 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Dariusz Degórski - Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac KWB "Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za aktywną działalność na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu konińskiego, za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni;
2. Sylwester Masternak - Główny Inżynier Realizacji Inwestycji KWB "Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza miasta i gminy Kleczew oraz za zaangażowanie w rozwój inwestycyjny Kopalni;
3. Alicja Messerszmidt - starszy specjalista w KWB "Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
4. Romuald Mościcki - sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działalność kół gminnych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie powiatu konińskiego;
5. Jacek Slanina - Członek Zarządu KWB "Konin" w Kleczewie S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego i owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
6. Ryszard Woźniak - Prezes Zarządu Ośrodka "Węgiel Brunatny" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w uznaniu za wkład i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kleczew.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:21:45)
Lista wiadomości