logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 446 /10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego do oddania w dzierżawę
UCHWAŁA NR 446 /10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 25b oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 lit. b uchwały Rady Powiatu Konińskiego nr XIX!95/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, poz.2300) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia Się przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas znaczony do 3 lat część nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej numer KNlN/00080l24/3, położonej w Koninie obręb Pawłówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/8 będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów - część nieruchomości o pow. około 0.1500 ha określona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ustalić czynsz dzierżawny w wysokości 0,30 zł + VAT za metr kwadratowy miesięczne za nieruchomość opisaną w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Adam Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Waldemar Tubacki
 5. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 12:55:03)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 12:55:03)
Lista wiadomości