logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 369/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego
UCHWAŁA NR 369/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2010 r.

 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późno zm.) oraz § 2 ust. 2 i ust. 4 uchwały Nr XXXVI/202/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 70, poz. 1767) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1. Określa się kwotę dotacji na jednego ucznia w skali jednego miesiąca dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla:

1) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 61,98 zł;

2) technikum uzupełniającego dla dorosłych - w wysokości 37,55 zł;

3) liceum profilowanego dla dorosłych - w wysokości 61,98 zł;

4) szkoły policealnej dla dorosłych - w wysokości 53,59 zł;

5) uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 54,71 zł.

2. Określa się kwotę dotacji na jednego badanego ucznia w skali jednego miesiąca dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 191,05 zł.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

Zarząd Powiatu:

1. Stanisław Adam Bielik

2. Małgorzata Waszak

3. Halina Maria Lenartowicz

4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:38:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:38:45)
Lista wiadomości