logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 434/10 ZARZĄDU POWIATU KONlŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010-2014 z perspektywą do 2017"
UCHWAŁA NR 434/10
ZARZĄDU POWIATU KONlŃSKIEGO

 

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie zaopiniowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010-2014 z perspektywą do 2017"

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie "Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010-2014 z perspektywą do 2017", z następującymi zastrzeżeniami:

1) tabela Nr 13 powinna być uszczegółowiona o zabezpieczenia czynnych ujęć wód podziemnych, jak również o zabezpieczenia nieczynnych ujęć do czasu ich likwidacji,

2) w rozdziale dotyczącym ochrony powierzchni ziemi zabrakło informacji nt. sposobu i celów prowadzonej gospodarki odpadami (GPGO). Brakuje także informacji o przystąpieniu do projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w ramach Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny", obejmującego rekultywację nie spełniających wymogów składowisk odpadów.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:36:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:36:46)
Lista wiadomości