logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 432/ 10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
UCHWAŁA NR 432/ 10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) oraz § 6a ust. 4 załącznika do uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 (z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się regulamin stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

 

Traci moc uchwała Nr 527/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych uprawnionym podmiotom, zmieniona uchwałą Nr 134/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:31:24)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:32:31)
Lista wiadomości