logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 424/110 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań
UCHWAŁA NR 424/110
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu "Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Upoważnia się Panią Annę Subdę - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu "Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Vl. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:02:14)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:02:14)
Lista wiadomości