logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 431/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu ekologii, ochrony zw
UCHWAŁA NR 431/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz § 6 ust.6 pkt.1 i 7 uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/207/10 z dnia 31 maja 2010 r. i uchwałą Nr XLI/226/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.( z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu:

1) turystyki i krajoznawstwa,

2) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań wraz z przyznaniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zamieszcza się w na stronie internetowej urzędu w zakładce ,,Konkursy", w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik.
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:29:25)
Lista wiadomości