logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 423/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9.

  UCHWAŁA NR 423/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) oraz §13 ust.1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

W § 1 uchwały Nr 402/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

,,2. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 3 zł + 22% V A T = 3,66 zł za 1 m2 powierzchni pomocniczej oraz 6 zł + 22% VAT = 7,32 zł za 1 m2 powierzchni handlowej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2010 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:44:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:45:17)
Lista wiadomości