logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 421/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".

UCHWAŁA NR 421/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późno zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIl207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Józef Baczyński - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez m Rzeszę;

2. Maciej Bartczak - przedsiębiorca, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

3. Wiesław Bednarek - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu, za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

4. Maria Chrzanowska - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;

5. Andrzej Gajewski - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Golinie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;

6. Ewa Górnik - pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz za zaangażowanie w organizację corocznych plenerów malarskich promujących powiat koniński w kraju i poza jego granicami;

7. Jarosław Grzeszczak - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kleczewie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;

8. Danuta Kaczmarek - pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz za zaangażowanie w organizację imprez sportowych i kulturalnych dla środowiska lokalnego powiatu konińskiego;

9. Wanda Klonowska - pracownik Domu Pomocy Społecznej w za wieloletnią działalność na rzecz integracji osób oraz za zaangażowanie w organizację imprez sportowych i kulturalnych dla środowiska lokalnego powiatu konińskiego;

10.Piotr Kupski - sekretarz Gminy Rychwał, zastępca Burmistrza Rychwała, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizację przedsięwzięć służących popularyzacji sportu wśród mieszkańców gminy oraz za owocną współpracę z samorządem powiatu konińskiego;

11.Maria Ludwig - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w R ychwale, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

12.Zofia Miętkiewicz - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

13.Edward Rola - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę;

14.Jarosław Szczęsny - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kleczewie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-10 08:05:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-10 08:05:02)
Lista wiadomości