logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 388/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
 
UCHWAŁA NR 388/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sięrpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 11 pkt 2 lit a Uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXV /180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej U chwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z 23 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1

a) w ust. 1

zwiększa się

dochody budżetu powiatu o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 68.521.525,69 zł,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 64.883.925,69 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 7.884.594,00 zł,

2) w § 2 :

a) w ust. 1

zwiększa się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 87.913.901,04 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 59.331.360,34 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 7.884.594,00 zł,

3) w § 5

a) w pkt 1

zmniejsza się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,00 zł,

tj. do kwoty 723.441,00 zł,

b) w pkt 2

zwiększa się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,00 zł

tj. do kwoty 1.820.463,24 zł,

4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 852, r. 85202 o kwotę, 12.956,00 zł,

w tym: § 2130 o kwotę 12.956,00 zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 58.224.965,43 ZŁ.

b/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz.0l0, r.0l005 o kwotę 20.000,00 zł,

w tym: §2110 o kwotę 20.000,00 zł,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.884.594,00 ZŁ.

OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 68.521.525,69 ZŁ.

5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 852, r.85202 o kwotę 12.956,00 zł,

w tym: § 4220 o kwotę 12.956,00 zł,

b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz. 900, r. 90011 o kwotę 95.000,00 zł

w tym: § 4300 o kwotę, 95.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 900, r. 90019 o kwotę 95.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 95.000,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz.852, r.85202, § 4110 o kwotę 15.574,00 zł

zwiększenie:

- dz.852, r.85202, § 4780 o kwotę 15.574,00 zł

zmniejszenie:

- dz.853, r.85395, § 4308 o kwotę 798,64 zł,  

 - dz.853, r.85395, § 4758 o kwotę 4.301,36 zł,

zwiększenie:

- dz.853, r.85395, § 4218 o kwotę 4.800,00 zł,

- dz.853, r.85395, § 4248 o kwotę 300,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.921, r.92195, § 2310 o kwotę 21.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.921, r.92195, § 2820 o kwotę 21.000,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 77.605.540,54 ZŁ.

d/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 20.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz750, r.75045, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł

zwiększenie:

- dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 600,00 zł

dz.750, r.75045, § 4410 o kwotę 400,00 zł

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.884.594,00,00 ZŁ.

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 87.913.901,04 ZŁ.

6) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

7) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Halina Maria Lenartowicz
3. Waldemar Tubacki
4. Zenon Paszek

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:24:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:24:25)
Lista wiadomości