logo
logo bip
Marzec
UCHWALA NR 392/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zm
  UCHWALA NR 392/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 11 pkt 2 lit a Uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 uchwala się, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 388/10 z dnia 18 marca 2010 r.

§2

W uchwale Nr XXXV /180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/19111O z 23 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1

zwiększa się

dochody budżetu powiatu o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 68.521.525,69 zł,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 64.883.925,69 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 7.884.594,00 zł,

2) w § 2 :

a) w ust. 1

zwiększa się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 87.913.901,04 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 7.044,00 zł, tj. do kwoty 59.331.360,34 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 7.884.594,00 zł,

c) w ust. 2 pkt 3 zmniejsza się

wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.000,00 zł tj. do kwoty 2.021.041,00 zł,

3) w § 5

a) w pkt 1

zmniejsza się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,00 zł,

tj. do kwoty 723.441,00 zł,

b) w pkt 2

zwiększa się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.820.463,24 zł,

6) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak: niżej:

- dz. 852, r.85202 o kwotę 12.956,00 zł

w tym: §2130 o kwotę 12.956,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 58.224.965,43 ZŁ.

 

b/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak: niżej:

 

- dz.0l0, r.0l005 o kwotę 20.000,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę  20.000,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.884.594,00 ZŁ.

 

OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 68.521.525,69 ZŁ.

 

7) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 921, r. 92195 o kwotę 21.000,00 zł,

w tym: § 2820 o kwotę 21.000,00 zł,

 

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 12.956,00 zł,

w tym: § 4220 o kwotę 12.956,00 zł,

 

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz. 900, r. 90011 o kwotę 95.000,00 zł

w tym: § 4300 o kwotę  95.000,00 zł,

 

zwiększenie:

- dz. 900, r. 90019 o kwotę 95.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 95.000,00 zł,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85202, § 4110 o kwotę 15.574,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85202, § 4780 o kwotę 15.574,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.853, r.85395, § 4308 o kwotę 798,64 zł

 - dz.853, r.85395, § 4758 o kwotę 4.301,36 zł

zwiększenie:

- dz.853, r.85395, § 4218 o kwotę 4.800,00 zł

 - dz.853, r.85395, § 4248 o kwotę 300,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 77.626.540,54 ZŁ.

 

e/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 20.000,00 zł

w tym: § 4300o kwotę 20.000,00 zł,

 

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie

- dz750, r.75045, §4170 o kwotę 1.000,00 zł

zwiększenie:

- dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 600,00 zł

- dz.750, r.75045, § 4410 o kwotę 400,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.884.594,00 ZŁ.

 

g/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 921, r. 92195 o kwotę21.000,00 zł,

w tym: § 2310 o kwotę 21.000,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 2.021.041,00 ZŁ.

 

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 87.913.901,04 ZŁ.

6) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

7) załącznik Nr 9 do uchwały - ,Plan dotacji na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Stanisław Adam Bielik

2. Małgorzata Waszak

3.. Zenon Paszek

4. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-04-12 14:47:29)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-30 12:19:42)
Lista wiadomości