logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 385/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 marca 20l0r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III
UCHWAŁA NR 385/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 20l0r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:48:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:48:13)
Lista wiadomości