logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 380/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
UCHWAŁA NR 380/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późno zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92), uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się zasady przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez Powiat Koniński w roku 2010, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-23 08:34:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-23 09:23:44)
Lista wiadomości