logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 390/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r

  UCHWAŁA NR 390/10

ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 18marca 2010 r.

w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 oraz uchwałą Nr 376/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu uchwala się, co następuje:

§ 1
W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznaje się dotację w łącznej kwocie 55.826 zł wybierając oferty złożone przez następujące podmioty:
1. w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży:
1) Ochotniczą Straż Pożarną w Kramsku - na warsztaty szkoleniowe dla członków młodzieżowych orkiestr dętych oraz grup tanecznych Mażoretek działających na terenie powiatu konińskiego.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi 5 000 zł,
2) Klub Sportowy „Feniks" w Ślesinie - na warsztaty tańca ludowego i współczesnego. Wysokość przyznanej dotacji 8000 zł,
3) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Koninie - na zadanie pod nazwa :,,Z Fryderykiem Chopinem poprzez Ziemię Konińską".
Wysokość dotacji 2950 zł,
4) Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina - na muzyczne warsztaty edukacyjne.
Wysokość dotacji 1 500 zł,
5) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Każdy ma szansę w Rychwale" - na edukację teatralną młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale.
Wysokość dotacji 8 000 zł,
2. w dziedzinie prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania i ochrony tradycji:
1) Muzeum Okręgowe w Koninie - na organizację konkursu na wykonanie rzeźby ,,Trud pracy rolnika".
Wysokość dotacji 4 500 zł,
2) Towarzystwo Społeczno - Gospodarcze ,,Dwa Mosty" - na wystawę fotograficzną ,,Wieś konińska wczoraj" Ryszarda Furmanka.
Wysokość dotacji 3 000 zł,
3) Stowarzyszenie ,,Działkowiec" przy rodzinnym ogrodzie Hutnik w Koninie na propagowanie pieśni patriotycznej i rodzimego folkloru w powiecie konińskim.
Wysokość dotacji 3 700 zł,
3. w dziedzinie organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu konińskiego w zakresie folkloru i rękodzieła artystycznego oraz ludowego:
1) Dom Kultury w Golinie - na organizację Golińskiej Nocy Świętojańskiej z muzyką świata. Wysokość dotacji 5 000 zł,
2) Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej - na propagowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Skulskiej - II Jarmark Ochweśnicki.
Wysokość dotacji 6 746 zł.
4. w dziedzinie wydawania niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury powiatu konińskiego
Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie - na wydanie folderu pod nazwą ,, Żychlin miejsce magiczne".
Wysokość dotacji 3 000 zł.
5. w dziedzinie upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież.
Konińska Fundacja Kultury - na upowszechnianie kulturalnej inicjatywy lokalnej dla dzieci i młodzieży.
Wysokość dotacji 4 430 zł,
§ 2
Na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu mającego na celu organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przyznano dotację w łącznej kwocie 24.000 zł następującym podmiotom:
1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORLĘTA" przy Szkole Podstawowej w Ślesinie na wsparcie prowadzenia sekcji piłki nożnej i piłki ręcznej - dotacja w wysokości 2400 zł,
2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na wsparcie prowadzenia sekcji gry w piłkę siatkową - dotacja w wysokości 2 400 zł,
3) Jeździeckiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Czekan" w Golinie na wsparcie prowadzenia sekcji jeździeckiej - dotacja w wysokości 2 400 zł,
4) Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Zjednoczeni" w Rychwale na wsparcie prowadzenia sekcji gry w piłkę siatkową -dotacja w wysokości 2 400 zł,
5) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,PŁOMYK" w Mąkolnie na wsparcie prowadzenia sekcji gry w unihokeja - dotacja w wysokości 2 400 zł,
6) Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Kramsk KLTC Konin na wsparcie prowadzenia sekcji kolarstwa - dotacja w wysokości 2 400 zł,
7) Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,Warta" Krzymów na wsparcie prowadzenia gry w piłkę nożną - dotacja w wysokości 2 400 zł,
8) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,LIDER" w Sompolnie na wsparcie prowadzenia sekcji lekkoatletycznej uprawianie różnych dyscyplin sportowych - dotacja w wysokości 2 400 zł,
9) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy szkole Podstawowej w Koziegłowach na wsparcie prowadzenia sekcji gry w piłkę ręczną, koszykową, unihokeja - dotacja w wysokości 2 400 zł,
10) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie na wsparcie prowadzenia sekcji piłki koszykowej - dotacja w wysokości 2 400 zł.
§ 3
Zlecenie realizacji powyższych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbędzie się w oparciu o umowy zawarte między podmiotami, którym przyznano dotację a Zarządem Powiatu Konińskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-04-14 11:29:56)
Lista wiadomości