logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 418/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR 418/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2010

w sprawie ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art. 25b oraz art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 lit. b uchwały Rady Powiatu Konińskiego nr XIX/95/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, poz.2300) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się oddać w dzierżawę z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów, na okres do 3 miesięcy tj. do dnia 21 października 2010 r., część nieruchomości o pow. około 0,30 ha położonej w Koninie obręb Pawłówek, ozn. nr ewid. 184/8, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego określonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2

Ustalić czynsz dzierżawny w wysokości 0,30 zł + V AT za metr kwadratowy miesięczne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:25:55)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-09 14:25:55)
Lista wiadomości